ທ່ານຜູ້ນັ້ນ

ບົດຄວາມນີ້ມີຂໍ້ມູນປົກປິດ
ແຕ່ດ້ວຍເຫດຜົນບາງປະການ ເຮົາເປິດເຜີຍຂໍ້ມູນເຫຼົ່ານັ້ນບໍ່ໄດ້ຈຣິງໆ ຂອອພັຍໃນຄວາມບໍ່ສະດວກມາ ນ ທີ່ນີ້


ຄຳວ່າທ່ານຜູ້ນັ້ນມັກພົບໄດ້ເລື້ອຍໆໃນກາຕູນ ເຊິ່ງມີຄວາມໝາຍອັນຄຸມເຄືອເປັນຢ່າງຫຼາຍ ບາງຄັ້ງ ທ່ານຜູ້ນັ້ນ ອາດຈະເປັນ ຜູ້ຍິງ ຜູ້ຊາຍ ໝາ ແມວ ສັດ ສິ່ງຂອງ ຫຼືອື່ນໆກໍເປັນໄປໄດ້ທັງນັ້ນ

ຄຳຈຳກັດຄວາມແກ້ໄຂ

ທ່ານຜູ້ນັ້ນ ຫາກຈະຕີຄວາມຈາກຜູ້ທີ່ເວົ້ານັ້ນ ກໍແປໄດ້ວ່າ ທ່ານຜູ້ນັ້ນ ທີ່ກ່າວເຖິງມີຄວາມຍິ່ງໃຫຍ່ ກຽງໄກ ແລະເກັ່ງກາດເປັນຢ່າງຫຼາຍ ຜູ້ທີ່ເວົ້ານັ້ນມັກຈະເປັນຂິ້ຂ້າ ຫຼືລູກກະຈ໊ອກ ຂອງທ່ານຜູ້ນັ້ນຢູ່ສະເໝີ.

ປະຫວັດການໃຊ້ງານແກ້ໄຂ

ຂໍ້ມູນປົກປິດ